මැණික් පළඳින්නේ කෙසේද ?

මැණික් පළඳින්නේ කෙසේද ?

රතු – සුර්යයා මුතු -සඳ රතු කොරල් – කුජ එමරල්ඩ් – බුධ පුෂ්පරාග – බ්‍රහස්පති දියමන්ති – සිකුරු ගෝමේද – රාහු ( සඳුගේ උතුරු හිස ) වෛරෝඩි – කේතු ( සඳුගේ දකුණු හිස ) රතු – වම් අතේ වෙදැඟිල්ල මුතු -දකුණු අතේ වෙදැඟිල්ල හා...